0
0

ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان، واحدها و سازمان

ارزیابی عملکرد فرآیندی است که به کمی کردن کارایی و اثر بخشی عملیات به گونه‌ای می‌پردازد که می توان میزان دستیابی سیستم به خروجی‌های مورد انتظار را با ایجاد شاخص‌هایی مناسب در خصوص چگونگی انجام مؤثر کارها بسنجد و زمینه‌هایی را شناسایی ‌کند که نیاز به بهبود دارند.

بنابراین نظارت مستمر معیار محور و علمی بر عملکرد افراد و سازمان در همه سطوح، یکی از علل پیشرفت در سازمان‌های بزرگ و موفق هست.

تجربیات مرکز مطالعات

  • اجرای نظام عملکرد کارکنان دانشگاه تهران
  • تدوین چارچوب دستیابی به بیمارستان ناب و سبز: مطالعه موردی بیمارستان مهرگان خراسان رضوی
  • ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد بخش بهداشت و درمان، بیمارستان امام خمینی کرمانشاه
  • ارزیابی و مدیریت عملکرد سازمان، شرکت شکوه بناب
Translate »