0
0

برچسب: ساختار سازمان

انواع ساختارهای سازمانی چیست؟

Functional organizational structure ساختارسازمانی عملکردی Product-Based Divisional Structure ساختار بخش بندی مبتنی بر محصول Market-Based Divisional Structure ساختار بخش بندی مبتنی بر بازار Geographical Divisional Structure ساختار بخش بندی جغرافیایی...
 
ادامه مطلب
Translate »