دکتری مهندسی صنایع و دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران

مهمترین سوابق اجرایی :

  • رئیس مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه تهران
  • رئیس مرکز مطالعات مهندسی فرآیندها و مدیریت منابع دانشگاه تهران
  • مدیرگروه مهندسی صنایع و مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران
  • معاون آموزش و توسعه منابع انسانی دانشگاه تهران
  • مشاور سازمان ها در حوزه مدیریت فرآیندها و مدیریت منابع