استادیار دانشکده علوم مهندسی دانشگاه تهران

مهمترین سوابق اجرایی :

  • عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
  • رئیس مرکز پژوهشی علوم و مدیریت داده دانشگاه تهران