0
0

تفاوت سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS) با سیستم مدیریت گردش کار (WFMS)

از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر، روالی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن اﺳﺖ. ﻫﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب ﭘﯿﺎده ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ در ﻃﻮل زﻣﺎن، ﻣﯽ­ﺗﻮاﻧ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸیﺪ. اﯾﻦ روال ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎرﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ اﺟﺮا ﮔﺮدد. از اﯾﻦ رو ﭼﺮﺧﻪ ﺣﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﺗﮑﺮار ﺑﺎﯾﺪ ارزش اﻓﺰوده اي ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﻣﻨﻄﻖ ﮐﺎري آن اﻓﺰوده ﮔﺮدد. در ﻣﻮرد ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻻزم اﺳﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن، زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي ﻫﺎي ﻻزم در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ. در اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻮرﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ در ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر، ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن را زودﺗﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد، در آﻣﺎده ﺳﺎزي ذﻫﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﺎم ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮﺗﺮي ﺑﺮداﺷﺖ.

“سیستم مدیریت گردش کار (WFMS)” وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﮔﺮدش ﮐﺎر ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﺟﺮاي آن را در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه، ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻮع اﺑﺰار ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ آن ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﺗﺮﺗﯿﺐ (ﺗﻮاﻟﯽ) اﺳﺖ. ﺗﻤﺮﮐﺰ آن ﺗﻨﻬﺎ روي ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﮐﺎري اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ. ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺮﻓﺎ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻫﺎ ﻃﺒﻖ روالﻫﺎ و ﻗﻮاﻋﺪ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ روي داده ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. به عبارتی ﻣﯽ­ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﮔﺮدش ﮐﺎر ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﭘﺴﺘﭽﯽ را دارد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ وﻇﯿﻔﻪ آن ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ. ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺤﺘﻮاي آن ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ روي ﻣﺤﺘﻮاي دادهﻫﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

به طوری کلی می­توان موارد زیر را برای یک سیستم مدیریت گردش کار برشمرد:

 • روﯾﮑﺮد آن، روﯾﮑﺮد وﻇﯿﻔﻪ اي اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪي؛
 • اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي داده ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺳﺎدﮔﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛
 • روش اﺟﺮاي آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮر ﮔﺮدش ﮐﺎر ﺟﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداري اﺳﺖ؛
 • ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اراﺋﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮدش ﮐﺎر در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ؛
 • ﻫﻤﺮاه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮدش ﮐﺎر، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻓﺮم ﺳﺎز و ﮔﺰارش ﺳﺎز ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد. ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮدش ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ داراي ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺮم ﺳﺎز و ﮔﺰارش ﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ
 • ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﺎري ﺳﺎده را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ؛
 • اﻧﺘﻈﺎرات ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي آن ﻣﺤﺪود اﺳﺖ؛
 • ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﻓﺮم ﻫﺎ، داراي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺧﺒﺮه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؛
 • ﻋﺪم ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪي ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻫﺎي ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ و زﻣﺎﻧﺒﺮ؛
 • اﻣﮑﺎن اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛
 • ﮐﻢ و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺪﻟﺴﺎزي و ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ؛
 • ﻋﺪم ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﺳﺎدﮔﯽ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﭘﺲ از اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ (Versioning)؛
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺧﺬ ﮔﺰارﺷﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آن در ﺣﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻣﺤﺪود اﺳﺖ؛
 • ﻋﺪم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از دو ﻧﺴﺨﻪ از ﯾﮏ ﮔﺮدش ﮐﺎر.

اما در جهت ﻣﻘﺎﺑﻞ، سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS)، ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻓﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﯿﻮب ﻣﻨﺪرج در ﺑﺎﻻ، ﻧﻘﺎط ﻗﻮت زﯾﺮ را ﻧﯿﺰ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ؛

 • ﻧﮕﺎه ﮐﺎﻣﻼ ﻓﺮآﯾﻨﺪي ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن دارد؛
 • ﭘﻮﺷﺶ اﻧﻮاع ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﺎري در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ؛
 • (Versioning) ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻧﺴﺦ ﻣﺘﻌﺪد ﻓﺮآﯾﻨﺪ­ﻫﺎ اﺳﺖ؛
 • ردگیری و رهگیری درخواست ها و فرایندهای اجرا شده؛
 • انعطاف‎پذیری بالا در تغییر فرآیند و بهبود آن؛
 • عدم نیاز به تخصص پیچیده جهت ساخت و پیاده سازی فرآیند؛
 • امکان شبیه ­سازی فرآیندها.
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://utperm.com/?p=8506
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترلینکدین

نظرات

0 نظر در مورد تفاوت سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS) با سیستم مدیریت گردش کار (WFMS)

دیدگاهتان را بنویسید

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

Translate »