0
0

سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS)

ﻣﻔﻬﻮم Business Process Management System (BPMS) روﯾﮑﺮدي ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزي و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﮐﺮدن و اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ را دارد اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺗﻤﺎم ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﻤﻮدن ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻮل ﻋﻤﺪه اي در ﻣﺘﺪﻟﻮژيﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺳﺘﻘﺮار ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ از آن ﻟﺤﺎظ ﮐﻪ روي ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﺗﻤﺮﮐﺰ دارﻧﺪ ، داراي ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﺮاﻧﮑﻞ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدي وﺳﯿﻌﯽ را ﺑﺮاي اﻓﺰودن ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدي ﻧﺮم اﻓﺰارﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﮐﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﮐﺎرﺑﺮﻫﺎي ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﻟﺴﺎزي، اﺟﺮا، ﻧﻈﺎرت ﻓﻨﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ، و اراﺋﻪ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﺟﺪﯾﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺪاري و از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎي ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

مدﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزي ﮔﺮدش ﮐﺎر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي دﯾﮕﺮي را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ.

پژوﻫﺶ ﻣﻮﺳﺴﻪ دﻟﻔﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺶ از 900 ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ نشان داده است که 78 درﺻﺪ ﺳﺎزﻣﺎن­ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ BPMS را در ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده­اﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮاي آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي دارﻧﺪ ﮐﻪ نشان از اهمیت آن دارد.

برای مشاوره یا انجام پروژه های “BPMS” در سازمان خود، با ما در ارتباط باشید.

دپارتمان علم فرآیند – مرکز مطالعات مهندسی و مدیریت منابع دانشگاه تهران
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://utperm.com/?p=8499
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترلینکدین

نظرات

0 نظر در مورد سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS)

دیدگاهتان را بنویسید

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

Translate »