0
0

دسته: دانش سرا

تفاوت سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS) با سیستم مدیریت گردش کار (WFMS)

از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر، روالی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن اﺳﺖ. ﻫﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب ﭘﯿﺎده ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ در...
 
ادامه مطلب

فرآیند کاوی

فرآیندهاي موجود در هر سازمان براي دستيابي به مأموريت سازمان طراحي شده‌اند تا با عملکرد بهتر نيازهاي اساسي مشتريان را تأمين نمايند. اولين قدم در ايجاد کسب‌وکار فرآیندگرا، ايجاد نگاه...
 
ادامه مطلب

معماری فرآیند

معماری فرآیند، یک مدل مفهموی است که فرآیندهای سازمان را نشان می­دهد و روابط بین آن­ها را تشریح می­کند. عموما، این روابط از دو جهت تعریف می­شوند. از طرفی، فرآیندها...
 
ادامه مطلب

مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM) و بهبود و بازمهندسی فرآیندها

اکثر سازمان­ها انباشته ­ای‌ از مقررات‌ نانوشته‌ای‌ هستند که‌ از دهه‌های‌ پیشین‌ بر‌جا مانده‌اند. این‌ مقررات‌ بر پایه‌ مفروضاتی‌ درباره‌ فناوری، کارمندان و اهداف سازمان‌ به ‌‌وجود آمده‌اند که‌ دیگر...
 
ادامه مطلب

انواع ساختارهای سازمانی چیست؟

Functional organizational structure ساختارسازمانی عملکردی Product-Based Divisional Structure ساختار بخش بندی مبتنی بر محصول Market-Based Divisional Structure ساختار بخش بندی مبتنی بر بازار Geographical Divisional Structure ساختار بخش بندی جغرافیایی...
 
ادامه مطلب
Translate »